§ 1.

1.            Niniejszy regulamin („Regulamin”) świadczenia usług w obrocie międzynarodowym określa zasady współpracy pomiędzy DPD Polska sp. z o.o., osobami, którymi DPD Polska sp. z o.o. się posługuje przy wykonywaniu usługi i jej agentami, zwanymi dalej DPD, a jej klientami, z którymi DPD Polska sp. z o.o. zawarła umowę o świadczenie usług („Umowa”), nie będącymi konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331) zwanymi dalej Zleceniodawcą oraz Odbiorcami przesyłek  w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek w obrocie międzynarodowym (usługi spedycyjne). 2. DPD świadczy usługi spedycyjne w obrocie międzynarodowym w zakresie zgodnym z Umową, niniejszym Regulaminem, Szczegółowymi Warunkami Świadczenia Usług oraz aktualnie obowiązującymi cennikami, dostępnymi na stronie www.dpd.com.pl.

§ 2.

1.            Zakres usług spedycyjnych, świadczonych przez DPD na rzecz Zleceniodawcy, ustalany jest dla każdej przesyłki w sporządzonym liście spedycyjnym, przy czym może on obejmować następujące czynności:

- organizacja procesu wysyłania, odbioru i doręczania przesyłek;

-              poradnictwo w przedmiocie warunków przewozu, wyboru trasy i środka transportu oraz w zakresie cen;

-              przygotowanie przesyłki do przewozu (opakowanie, ważenie, liczenie, znakowanie);

-              dostawę przesyłki do miejsca przekazania na główny środek transportu;

-              sporządzenie dokumentów przewozowych;

-              zawarcie z przewoźnikiem umowy przewozu;

-              ubezpieczenie przesyłki na okres przewozu;

-              odbiór przesyłki w miejscu przeznaczenia;

-              składowanie przesyłek;

-              podjęcie należności za dostarczony towar;

-              przeprowadzenie rozliczenia z przewoźnikiem za wykonaną usługę;

-              podejmowanie czynności w celu uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego i innych niesłusznie pobranych kwot, związanych z wykonywaniem przewozu;

-              podejmowanie odpowiednich czynności dla zabezpieczenia praw Zleceniodawcy w stosunku do przewoźnika i innych spedytorów w przypadku powstania szkody w trakcie przewozu;

-              zawiadomienie Zleceniodawcy o przewidywanych lub zaistniałych już przeszkodach w przewozie.

2. DPD może powierzyć wykonywanie czynności zleconych przez Zleceniodawcę osobom trzecim.

3.            DPD świadczy określone powyżej usługi spedycji we własnym imieniu, lecz na rachunek Zleceniodawcy. W szczególności DPD, działając jako zastępca pośredni, będzie zawierał umowy z przewoźnikami dokonującymi przewozu przesyłki powierzonej do obsługi spedycyjnej.

4.            Termin „przesyłka” oznacza jedną lub więcej paczek, nadanych w tym samym czasie z jednego miejsca do jednego adresata określonego poprzez wskazanie adresu oraz nazwy/

imienia i nazwiska adresata określonego poprzez wskazanie adresu oraz nazwy adresata, na podstawie jednego listu spedycyjnego lub innego równoważnego dokumentu.

5.            Termin „paczka” oznacza rzecz lub rzeczy, umieszczone w pojedynczym zwartym i zabezpieczonym opakowaniu, stanowiące jeden element przesyłki.

6. Termin „Nadawca” oznacza Zleceniodawcę, jeżeli Zleceniodawca nadaje przesyłkę lub osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej niebędącą Zleceniodawcą, upoważnioną przez Zleceniodawcę do nadania przesyłki.

7. DPD świadczy usługi w zakresie przesyłek o wartości nie przekraczającej 1000 zł. Świadczenie usług w odniesieniu do przesyłek, których wartość przekracza 1000 zł (przesyłki szczególnie wartościowe) możliwe jest wyłącznie po spełnieniu przez Zleceniodawcę dodatkowych warunków, o których mowa w § 15 ust. 2 Regulaminu.

§ 3.

1.            Dowodem zawarcia umowy o świadczenie usług jest list spedycyjny lub inny równoważny dokument, w szczególności protokół przekazania podpisany przez Nadawcę i DPD, wraz z etykietą, nie wymagającą podpisów Nadawcy i DPD, umieszczoną na przesyłce, sporządzone zgodnie z zastosowanymi przez DPD standardami. List spedycyjny lub inny równoważny dokument zawierać

powinien co najmniej:

-              oznaczenie Nadawcy poprzez wskazanie jego pełnej nazwy, siedziby, numeru REGON i numeru NIP;

-              numer identyfikujący Zleceniodawcę;

-              oznaczenie Odbiorcy przesyłki poprzez wskazanie jego pełnej nazwy i siedziby;

-              oznaczenie przeznaczonych do przewozu rzeczy (rodzaj, ilość, waga itp.);

-              miejsce odbioru przesyłki przez DPD od Nadawcy;

-              miejsce dostarczenia przesyłki;

-              udzielenie dodatkowych zleceń poprzez wskazanie

czynności spedycyjnych, które zobowiązana będzie wykonać DPD.

2. Zleceniodawca lub Nadawca podpisując list spedycyjny lub inny równoważny dokument, potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym, jak również znajomość niniejszego Regulaminu, Szczegółowych Warunków Świadczenia Usług oraz cenników, które z

momentem podpisania listu spedycyjnego stają się dlań wiążące.

3. Kopię listu spedycyjnego lub innego równoważnego dokumentu zatrzymuje Nadawca.

§ 4.

1.            Przesyłka, po podpisaniu listu spedycyjnego zostaje odebrana od Nadawcy i doręczona zgodnie z dyspozycjami zawartymi w liście spedycyjnym.

2. DPD zobowiązuje się wykonać powierzone usługi w taki sposób, aby przesyłka przyjęta do przewozu mogła być wydana jej Odbiorcy w dniu określonym zgodnie z cennikiem i Umową.

3.            W przypadku, gdy wskazany Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki, jest ona zwracana Nadawcy na koszt Zleceniodawcy.

4.            W przypadku, gdy wydanie przesyłki w terminie ustalonym zgodnie z cennikiem i Umową będzie niemożliwe z innych przyczyn niż wskazane powyżej w ust. 3, DPD niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę o takiej okoliczności, wyznaczając Zleceniodawcy termin do udzielenia dalszych zleceń oraz złożenia oświadczenia co do pokrycia kosztów związanych z wykonaniem takich zleceń. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie Zleceniodawca nie złoży stosownych oświadczeń, przesyłka zostanie zwrócona Nadawcy na koszt Zleceniodawcy.

5. DPD może wykorzystywać urządzenia elektroniczne do potwierdzania nadania lub doręczenia przesyłki. Poprzez zawarcie Umowy Zleceniodawca oraz działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) akceptują potwierdzenie nadania lub doręczenia polegające na złożeniu przez Nadawcę lub Odbiorcę podpisu na urządzeniu elektronicznym, które zapisze obraz tego podpisu. Złożenie podpisu przez Nadawcę lub Odbiorcę na urządzeniu elektronicznym jest  wystarczającym dowodem nadania lub doręczenia przesyłki. Zleceniodawcy, a także działającemu w jego imieniu Nadawcy (niebędącemu Zleceniodawcą) nie przysługują żadne roszczenia związane z potwierdzeniem nadania lub doręczenia przesyłki z wykorzystaniem urządzenia elektronicznego.

§ 5.

Dopóki przesyłka znajduje się w posiadaniu DPD lub dopóki DPD może nią rozporządzać za pomocą dokumentów, DPD przysługuje prawo zastawu na niej, celem zabezpieczenia należności DPD, w szczególności należnego wynagrodzenia DPD oraz innych kosztów, opłat, wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem usługi jak również wszelkich innych należności, wynikających z innych usług świadczonych przez DPD lub osoby trzecie na rzecz Zleceniodawcy.

§ 6.

1. Nadawca jest zobowiązany wydać przesyłkę DPD w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

2.            Przesyłki, które ze względu na swoje właściwości lub zawartość wymagają opakowania, Nadawca zobowiązany jest oddać w opakowaniu spełniającym wymogi DPD. Opakowanie powinno między innymi:

-              być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;

-              być odpowiednio wytrzymałe i szczelne oraz w sposób adekwatny do zawartości zabezpieczać przesyłkę;

-              uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;

-              być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość paczki, poprzez oznakowanie, np.: „Ostrożnie! Szkło”, „Góra/Dół”, „Nie przewracać”, itp;

-              uniemożliwiać uszkodzenie tej lub innych przewożonych przesyłek.

3.            Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.

4.            W przypadku, gdy Zleceniodawca lub Nadawca dostarczy do DPD przesyłkę nie opakowaną lub opakowaną niewłaściwie DPD będzie uprawnione do zapakowania przesyłki we właściwy sposób, na koszt Zleceniodawcy.

§ 7.

Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo zadeklarowana, opisana w liście spedycyjnym.

§ 8.

1. DPD odmawia przyjęcia do obsługi spedycyjnej albo może odstąpić od wykonania usługi po zawarciu umowy, jeżeli Zleceniodawca lub Nadawca naruszy niniejszy Regulamin, w szczególności:

- przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lubnm cuchnące, broń i amunicję;

-              przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;

-              przesyłka zawiera wyroby tytoniowe, wyroby alkoholowe lub inne wyroby akcyzowe, żywność, której przewóz jest wyłączony przepisami prawa lub wymaga stosowania specjalnych środków i urządzeń transportowych;

-              przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta;

-              przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;

-              przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;

-              przesyłka, ze względu na swoje właściwości, uniemożliwia wykonanie usługi spedycyjnej i dokonanie przewozu przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;

-              przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, znaki legitymacyjne, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;

-              przesyłka jest w opakowaniu, mogącym zabrudzić lub w inny sposób nuszkodzić pozostałe przesyłki;

-              przewóz przesyłki jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa; przepisy prawa przewidują ograniczenia w przewozie danych rzeczy lub ustanawiają szczególne warunki przewozu;

-              przesyłka zawiera rzeczy wymienione na stronie www.dpd.com.pl;

- przesyłka zaklasyfikowana jest jako materiał lub towar niebezpieczny, artykuł, którego transport jest niedozwolony lub ograniczony przez IATA, ICAO lub organy administracji publicznej;

-              przesyłka nie ma sporządzonej deklaracji celnej, o ile jest ona wymagana przez przepisy celne;

-              przesyłka nie posiada wymaganej prawem dokumentacji;

-              przesyłka zawiera rzeczy wyłączone z przewozu zgodnie z „Wykazem towarów zabronionych lub objętych ograniczeniami i restrykcjami w transporcie międzynarodowym DPD”, zamieszczonym na stronie internetowej www.dpd.com.pl.

2.            Zawartość przesyłek wymieniona w ust. 1 powyżej stanowią rzeczy wyłączone z przewozu.

3.            Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca zobowiązuje się do wydania DPD wszelkich dokumentów wymaganych przez odpowiednie przepisy do dokonania przewozu przesyłki.

4.            W przypadku stwierdzenia, po przyjęciu przesyłki celem wykonania usługi, naruszenia przez Zleceniodawcę lub Nadawcę powyższych postanowień ust. 1, zapłaci on karę pieniężną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej DPD z tytułu opłaty pobieranej za usługę. DPD ma prawo potrącić wierzytelność przysługującą z tytułu w/w kary pieniężnej z wierzytelnością Zleceniodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W przypadku nadania rzeczy, o których mowa w ust. 1 i przyjęcia ich do spedycji przez DPD, odpowiedzialność DPD z tytułu ich przewozu jest wyłączona.

5.            Zapłata kary, o której mowa w ust. 4, nie pozbawia DPD prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

§ 9.

1.            Przed przyjęciem przesyłki do obsługi spedycyjnej DPD może żądać od Nadawcy jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom zawartym w liście spedycyjnym, w szczególności, czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.

2.            W przypadku podejrzenia, po przyjęciu przesyłki do obsługi spedycyjnej, że przesyłka podlega wyłączeniu z usług lub nie spełnia innych wymogów określonych niniejszym Regulaminie, DPD przysługuje uprawnienie do weryfikacji przesyłki i jej zawartości po uprzednim uzyskaniu na to zgody Zleceniodawcy w dowolnej formie (forma pisemna, mail, fax, itp.). W przypadku odmowy udzielenia zgody przez Zleceniodawcę lub braku reakcji z jego strony DPD przysługuje uprawnienie do odmowy wykonania usługi. Niezależnie od tego, DPD może zabezpieczyć przesyłkę na własny koszt w sposób zapewniający bezpieczeństwo obrotu usług.

§ 10.

Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż DPD w okolicznościach uzasadniających domniemanie działania wbrew niniejszemu Regulaminowi lub też aktu niezgodnego z obowiązującymi porządkiem prawnym niezwłocznie powiadamia właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.

§ 11.

Nadawca ma obowiązek zamieścić na liście spedycyjnym adres, który musi być czytelny, bez śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy. DPD może zwolnić Nadawcę z powyższego obowiązku na podstawie wyraźnego pisemnego oświadczenia.

§ 12.

Przyjęcie przez DPD przesyłki do obsługi nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie i zawartość odpowiadały postanowieniom zawartym w niniejszym Regulaminie.

§ 13.

DPD ma ponadto prawo odmówić wykonania usługi w przypadku:

a)            niemożności jej wykonania z uwagi na działanie siły wyższej bądź klęski żywiołowej;

b)           gdy Zleceniodawca nie dostarczył DPD dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 2 pomimo, że z przepisów prawa mających zastosowanie do usług spedycji i przewozu wynikał obowiązek ich dostarczenia;

c)            gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości, wartości, wymiarówi/lub wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym;

d)           niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Nadawcę.

§ 14.

1.            Opłata za usługę oraz inne czynności związane z jej wykonaniem ustalana jest według aktualnie obowiązujących cenników DPD i płatna jest gotówką w momencie nadania przesyłki, chyba, że obowiązują inne, potwierdzone pisemnie, ustalenia stron w tym zakresie.

2.            W przypadku przeniesienia przez Zleceniodawcę obowiązku zapłacenia opłaty za usługę spedycyjną oraz inne usługi związane z ich obsługą na adresata, Zleceniodawca zobowiązuje się, w przypadku odmowy zapłaty przez adresata, do uregulowania wszelkich opłat z tym związanych.

3. Każdy Zleceniodawca ma prawo żądać informacji na temat aktualnego cennika lub wyceny usługi spedycyjnej.

4.            Niezależnie od zapłaty wynagrodzenia, ustalonego zgodnie z obowiązującym cennikiem, Zleceniodawca zobowiązuje się zwrócić DPD wszystkie wydatki, które DPD lub podwykonawca DPD musiało ponieść w celu należytego wykonania zlecenia, w tym ewentualne sankcje poniesione przez DPD na skutek świadczenia usługi spedycyjnej rzeczy nadanych niezgodnie z deklaracją zawartości przesyłki, a których przewóz jest wyłączony lub ograniczony przepisami prawa.

§ 15.

1.            Każda przesyłka jest ubezpieczona w trakcie realizacji usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w umowie zawartej pomiędzy DPD a ubezpieczycielem. Wyciąg z tej umowy znajduje się w „Centrali” DPD w Warszawie (02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15) oraz na stronie internetowej www.dpd.com.pl, a na żądanie Zleceniodawcy kopie wyciągu z umowy są udostępniane do wglądu we wszystkich oddziałach DPD. Zleceniodawca, zlecając usługę DPD, stwierdza tym samym, iż zapoznał się z warunkami umowy ubezpieczeniowej i akceptuje je, jako obowiązujące dla świadczonych usług.

2.            W przypadku, gdy przedmiotem usługi są przesyłki szczególnie wartościowe, Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca zobowiązany jest do zadeklarowania w liście spedycyjnym rzeczywistej ich wartości, przy czym za przesyłkę szczególnie wartościową uważa się każdą rzecz o wartości jednostkowej przewyższającej 1000 złotych lub przesyłkę o wartości przewyższającej tę kwotę. Zleceniodawca zobowiązany jest do dokonania opłaty z tytułu dodatkowej ochrony przesyłek szczególnie wartościowych („dodatkowa ochrona”) na rzecz DPD na podstawie otrzymanej faktury.

3.            W przypadku, gdy Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca nie zadeklaruje wartości przesyłki w sposób opisany powyżej przyjmuje się, że przesyłka nie jest przesyłką szczególnie wartościową, a w szczególności jej rzeczywista i całkowita wartość w żadnym razie nie przekracza kwoty 1000 złotych.

4             Jeżeli Zleceniodawca nie ubezpieczy przesyłki, odpowiedzialność DPD jest ograniczona wyłącznie do odpowiedzialności za zawinione zagubienie, ubytek lub uszkodzenie przesyłki, przy czym odpowiedzialność ta ograniczona jest do rzeczywistej wartości. DPD nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Zleceniodawcy jak i osób trzecich.

5.            Postanowienia ust. 2, 3 i 4 mają zastosowanie, chyba że Umowa zawarta pomiędzy DPD a Zleceniodawcą stanowi inaczej.

§ 16.

1. DPD nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, jeżeli nie można przypisać DPD winy, a w szczególności jeśli:

a)            przesyłka została źle zaadresowana (np. błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze lub miejscowości Odbiorcy) albo adres zawiera skreślenia;

b)           adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby (w przypadku firmy);

c)            zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną przy wysyłaniu;

d)           waga przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną;

e)           zaistnieją przypadki wskazane w § 8 ust. 1. Niniejszego Regulaminu;

f)            zaistnieje siła wyższa, przez którą rozumie się wydarzenia, które w chwili zawarcia Umowy nie mogły być przez strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne (w szczególności niskie temperatury, mgła, duże opady śniegu, deszcz nawalny, gradobicie, tornada, gołoledź, powodzie, trzęsienia ziemi lub inne naturalne klęski żywiołowe, pożary, akty administracyjne uniemożliwiające lub ograniczające świadczenie usług, zamieszki, strajki i protesty, działania wojenne);

g)            szkoda jest spowodowana niewłaściwym opakowaniem przesyłki.

2. Usługa uznana będzie za niewykonaną w przypadku, gdy:

a)            przesyłka zaginie z przyczyn leżących po stronie DPD, w trakcie świadczenia usługi;

b)           przesyłka nie zostanie doręczona nadawcy w terminie 30 dni od upływu przewidzianego terminu wykonania usługi.

§ 17.

1. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki, Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście spedycyjnym lub innym równoważnym dokumencie w obecności przedstawiciela DPD. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela DPD). W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest  zwracana do Nadawcy na koszt Zleceniodawcy.

2.            Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście spedycyjnym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.

3.            Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych przez Odbiorcę do DPD nie później niż w terminie 7 dni od przyjęcia przesyłki.

§ 18.

1.            Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem usługi spedycyjnej przyjmuje Centrala DPD.

2.            Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia reklamacji są:

a) Zleceniodawca;

b)           Odbiorca w przypadku, gdy Zleceniodawca zrzeknie się na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszczeń; z zastrzeżeniem lit c);

c)            Odbiorca, któremu przysługuje prawo rozporządzania przesyłką i będący jednocześnie konsumentem; zwani dalej Reklamującym.

3.            Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia, jak również związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki, winny być zgłoszone pisemnie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia odbioru przesyłki, a w przypadku niewykonania usługi licząc od dnia, o którym mowa w § 17 ust. 2. W terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania przez DPD Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia jego reklamacji.

4             Prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z reklamacji ulega zawieszeniu do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę wszelkich należności, opłat, kosztów i innych wydatków, poniesionych przez DPD z zachowaniem warunków, o których mowa w ust. 2 powyżej.

5.            Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

6.            Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

a)            nazwę albo imię i nazwisko oraz adres Reklamującego;

b)           tytuł reklamacji;

c)            kwotę roszczenia i dokumenty uzasadniające dochodzenie roszczenia w zgłoszonej wysokości;

d)           kopię listu spedycyjnego;

e) dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności na rzecz DPD;

f)            wykaz załączonych dokumentów;

g) kopię protokołu sporządzonego na wniosek i w obecności Nadawcy lub Odbiorcy przez przedstawiciela DPD, w przypadku reklamacji z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki;

h)           podpis Reklamującego;

i)             dokument wykazujący umocowanie w przypadku złożenia reklamacji przez pełnomocnika Reklamującego.

7.            Po rozpatrzeniu reklamacji Centrala powiadamia na piśmie Reklamującego, w terminie 30 dni od otrzymania pełnej dokumentacji reklamacji, o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:

a)            określenie sposobu załatwienia reklamacji, w tym ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób jej przekazania;

b)           uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji, w przypadku nie uznania części lub całości roszczeń Reklamującego.

8. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych zobowiązań wobec DPD.

§ 19.

DPD jest odpowiedzialne za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zleconych usług, chyba że nie ponosi winy w wyborze zgodnie z art. 799 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 18 maja 1964 r., Nr 16, Poz. 93 ze zm.).

§ 20.

W przypadku, gdy zgodnie z postanowieniami § 19 niniejszego Regulaminu odpowiedzialność za ubytek, utratę, uszkodzenie lub inną szkodę w związku z wykonaniem usługi ponosi przewoźnik lub dalszy spedytor, DPD niezwłocznie dokona przelewu (cesji) przysługujących mu wobec tych osób uprawnień i roszczeń na Zleceniodawcę.

§ 21.

Niniejszy Regulamin znajduje się w Centrali i we wszystkich oddziałach DPD oraz jest opublikowany na stronie internetowej: www.dpd.com.pl. Zleceniodawca i Nadawca są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem przed przekazaniem przesyłki DPD.

§ 22.

Niniejszy Regulamin nie dotyczy konsumentów w zakresie, w jakim mógłby naruszać lub ograniczać ich prawa i ochronę konsumencką - ukształtowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym stanowić niedozwolone klauzule umowne.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r

 

Kody pocztowe z dopłatą strefową:

Dania
3700 3720 3730 3740 3751 3760 3770 3782 3790 4592 5960 5970 5985 6720 7884 8305 8592 9940 9950 9960

Estonia
88001do88005 91301do91320 92001do92420 93001do94799 96027 96098

Finlandia
Wyspy Alandzkie 22000-22999

Francja
17410 17580 17740 17590 17630 17670 17880 17940 20000do20999 22870 29242 29253 29259 56360 56590 56780 85350 85330

Grecja
180xx 189xx 49xxx 28xxxdo29xxx 34003do37005 70xxxdo74xxx 80xxxdo85xxx

Hiszpania
07000do07999

Holandia
1156AAdo1156ZZ 1791AAdo1797ZZ 8881AAdo8884ZZ 8891AAdo8897ZZ 8899AAdo8899ZZ 9161AAdo9164ZZ 9166AAdo9166ZZ

Niemcy
18565 25845 25846do25847 25849 25859 25863 25869 25929do25933 25938do25942 25946do26949 25952do25955 25961do25970 25980 25985do25986 25988do25990 25992do25994 25996do25999 26465 26474 26486 26548 26571 26579 26757 27498Helgoland 78263do78266Büsingen 83256 

Norwegia
8099 9170do9179 

Portugalia
9500xxxdo9690xxx 9700xxxdo9950xxx 9960xxxdo9980xxx 9000xxdo9390xxx 9400xxx

Szwajcaria
6911Campione_d’Italia 7562-7563Samnan 7560Martina

Szwecja
10005 13025 13033 13034 13036 13038 13043 13039 13042 13055 13056 37022 43080do43099 45204do45205 47112do47115 447500do47599 62000do62999 74296do74297 76017do76019 91803

Wielka Brytania
BTxx-xx FK17-21 GYxx-xx HSxx-xx IMxx-xx IVxx-xx JExx-xx KA27-28 KWxx-xx PA20-38 PA41-49 PA60-80 PH16-50 PO31-41 TR21-25 ZExx-xx

Włochy
04020 04027 07000do09999 22060Campione_d’Italia 23030Livigno 30010 30012 30100 30121do30126 30131do30133 30135 30141 57030do57039 58012do58013 58018 71040 80070do80071 80073do80077 80079 90010 91017 91023 92010 98050 98052 98055