§1 Użyte terminy i definicje

 

Serwis Internetowy / Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym http://aKurier.pl, za pośrednictwem którego dostępna jest dla Użytkowników świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego regulaminu Usługa Elektroniczna umożliwiająca Użytkownikowi złożenie zamówienia odbioru, przemieszczania i doręczenia bądź przewozu przesyłki przez Partnera w ramach jego działalności oraz na podstawie Regulaminu Partnera, który jest akceptowany przez Użytkownika przed jej zamówieniem. którego właścicielem jest Usługodawca.

 

Zleceniodawca/Użytkownik – klient, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu lub usługi.

 

Usługodawca – ARTION GROUP Artur Czyrkowski, ul. Jarzębinowa 42, 20-141 Lublin, NIP: 712-249-03-39.

 

Partner – przedsiębiorca stale i zawodowo trudniący się przewozem rzeczy w transporcie krajowym i międzynarodowym, który zawarł z operatorem Serwisu umowę, na podstawie której świadczy usługę przewozu przesyłek zleconą za pomocą serwisu lub odrębnej umowy.

 

§2 Rejestracja

 

1. Rejestracji mogą dokonać jedynie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jednak mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 

2. Rejestracja Użytkownika polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.

 

3. Poprzez rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia Usługi, a w szczególności na przekazanie ich Partnerowi będącego wykonawcą usługi przewozu przesyłki.

 

4. Zabronione jest przekazywanie loginu i hasła osobom trzecim. Właścicielem Konta w serwisie jest osoba, która je zakłada, podając przy rejestracji swój adres e-mail.

 

5. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta. W tym celu powinien złożyć pisemnie bądź mailowo oświadczenie skierowane do Usługodawcy. Konto może zostać wyrejestrowane tylko w przypadku, gdy wszystkie zamówienia oraz reklamacje Użytkownika są zakończone.

 

§3 Procedura oraz zasady składania zamówień

 

1. Użytkownik wypełnia wszystkie pola Formularza Zlecenia przesyłki potrzebne do obsługi przesyłki. Proces realizacji zamówienia może przebiegać odmiennie w przypadku składania zamówienia poprzez Serwis Partnera - w takim wypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami i regulaminem udostępnianymi przez Serwis Partnera. Zleceniodawca składając zamówienie, zobowiązuje się do zawarcia w Formularza Zlecenia rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji dotyczących wagi, wymiarów, wartości, usług dodatkowych oraz zawartości Przesyłki.

 

§4 Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące niepoprawnego funkcjonowania Serwisu i Usług Elektronicznych Użytkownik powinien zgłaszać za pomocą maila na adres email lub na adres pocztowy firmy.

 

2. Wszelkie reklamacje dotyczące przewozu przesyłek kurierskich przyjmuje i rozpatruje Partner. Można to uczynić za pośrednictwem Usługodawcy.

 

§5  Postanowienia końcowe

 

1. Prywatność oraz poufność danych osobowych oraz obowiązki Użytkownika z tym związane określa Polityka Prywatności.

 

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników zlecających wykonanie usług objętych niniejszym Regulaminem jest firma ARTION GROUP Artur Czyrkowski, ul. Jarzębinowa 42, 20-141 Lublin, NIP: 712-249-03-39. Dane przetwarzane są w celu zawarcia umowy i realizacji usług. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez wymienionych danych niemożliwe byłoby zawarcie umowy i wykonanie usług.

 

2. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego lub inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Copyright © 2008-2024 ARTION GROUP